රාජකාරියට යමින් සිටි පොලිස් අඹුසැමියන් ධර්ගා නගරයේදී අනතුරට…

July 4, 2021 at 2:16 am
රාජකාරියට යමින් සිටි පොලිස් අඹුසැමියන් ධර්ගා නගරයේදී අනතුරට…

දර්ගානගරය, මීගම සිට රාජකාරියට පැමිණෙමින් සිටි පොලිස් කොස්තාපල්වරයෙකු සහ ඔහුගේ බිරිඳ ගමන් ගත් යතුරු පැදිය දර්ගා නගරයේදී