කලාපේ ෆැක්ටරි 79%ක් වැඩ..

May 7, 2020 at 2:02 am
කලාපේ ෆැක්ටරි 79%ක් වැඩ..

කර්මාන්තශාලා සිය නිෂ්පාදන කටයුතු නැවත ඇරඹීමේදී සෞඛ්‍ය අංශ නිර්දේශ අනුව කටයුතු කිරීමේ