කොරෝනා 97,000 පනී…

April 20, 2021 at 2:09 am
කොරෝනා 97,000 පනී…

තවත් කොරෝනා ආසාදිතයින් 291 හඳුනාගෙන තිබේ. ඔවුන්ද සමග මෙරට ආසාදිතයන් ප‍්‍රමාණය

තවත් 357කට කොරෝනා…

April 19, 2021 at 2:23 am
තවත් 357කට කොරෝනා…

තවත් කොරෝනා ආසාදිතයින් 357 හඳුනාගෙන තිබේ. ඔවුන්ද සමග මෙරට ආසාදිතයන් ප‍්‍රමාණය

තවත් 185කට කොරෝනා…

April 18, 2021 at 2:27 am
තවත් 185කට කොරෝනා…

තවත් කොරෝනා ආසාදිතයින් 159 හඳුනාගෙන තිබේ. ඔවුන්ද සමග මෙරට ආසාදිතයන් ප‍්‍රමාණය

තවත් 99කට කොරෝනා…

April 15, 2021 at 2:17 am
තවත් 99කට කොරෝනා…

තවත් කොරෝනා ආසාදිතයින් 99 හඳුනාගෙන තිබේ. ඔවුන්ද සමග මෙරට ආසාදිතයන් ප‍්‍රමාණය

තවත් 225කට කොරෝනා…

April 13, 2021 at 2:27 am
තවත් 225කට කොරෝනා…

තවත් කොරෝනා ආසාදිතයින් 225 හඳුනාගෙන තිබේ. ඔවුන්ද සමග මෙරට ආසාදිතයන් ප‍්‍රමාණය

කොරෝනා 95000 පනී….

April 12, 2021 at 2:28 am
කොරෝනා 95000 පනී….

තවත් කොරෝනා ආසාදිතයින් 225 හඳුනාගෙන තිබේ. ඔවුන්ද සමග මෙරට ආසාදිතයන් ප‍්‍රමාණය

තවත් 268කට කොරෝනා….

April 11, 2021 at 2:34 am
තවත් 268කට කොරෝනා….

තවත් කොරෝනා ආසාදිතයින් 268 හඳුනාගෙන තිබේ. ඔවුන්ද සමග මෙරට ආසාදිතයන් ප‍්‍රමාණය