ගොවීන්ට වගාවට ජලය නෑ…

May 29, 2020 at 2:02 am
ගොවීන්ට වගාවට ජලය නෑ…

වාරි මාර්ගෙ අය කරන්නෙත් බොරු.කෙත් ඇළ,බෙදුම් ඇළවල් නඩත්තුව ගොවි සංවිධාන වලට පවරලා තියෙන්නේ