ලේබලේ මොනවා තිබුණත් බෝතලේ ඇතුළේ තිබෙන්නේ කුමක්ද? කියන කාරණයයි වැදගත්

September 13, 2016 at 10:12 pm
ලේබලේ මොනවා තිබුණත් බෝතලේ ඇතුළේ තිබෙන්නේ කුමක්ද? කියන කාරණයයි වැදගත්

එවැනි දේශපාලන ක්‍රියාදාමයකට අවතීර්ණ වූ අපේ පරම්පරාවට අපේ ජිවිත කාලය තුළදී තවත් එවැනිම බරපතළ ගිවිසුමක් අත්සන් තබන ආකාරය බලා ඉන්න සිදු වුණා. ඒ තමයි රනිල් වික්‍රමසිංහ අගමැතිවරයා කොටි සංවිධානයේ