ආර්ථිකය මෙතරම් අමාරුවේ වැටුනේ බැසිල් ඉවත් කල නිසා.. ඔහුයි අර්ථිකය හොදටම දන්නේ..

May 25, 2022 at 3:00 pm
ආර්ථිකය මෙතරම් අමාරුවේ වැටුනේ බැසිල් ඉවත් කල නිසා.. ඔහුයි අර්ථිකය හොදටම දන්නේ..

2015 මහින්ද රාජපක්ෂ පරාජය කිරීම අද පවතින සියළු අර්බුදවල මුල බව කියන්න ඕන. ඉන්පසු යහපාලනය විත් රටේ ආර්ථිකය

නිශ්චිත ප‍්‍රතිපත්තියක් හදන තෙක් ලංකාවට ආධාර නෑ..- ලෝක බැංකුව

May 25, 2022 at 8:40 am
නිශ්චිත ප‍්‍රතිපත්තියක් හදන තෙක් ලංකාවට ආධාර නෑ..- ලෝක බැංකුව

ශ්‍රී ලංකාවට මුල්‍යමය ප්‍රදානයක් ලබාදීමට සැලසුම් කරන්නේ නිශ්චිත සාර්ව ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති රාමුවක් සකස් කර ගැනීමෙන් පසුව

තවත් රාජ්‍ය ඇමතිවරු 40ක්…

May 25, 2022 at 3:20 am
තවත් රාජ්‍ය ඇමතිවරු 40ක්…

කැබිනට් මණ්ඩලය දිවුරුම් දීමෙන් අනතුරුව තවත් රාජ්‍ය අමාත්‍ වරුන් 40 දෙනකු පත් කිරීමට ජනාධිපතිවරයා තීරණය

‘වසරකින් ශ‍්‍රී ලංකා ආර්ථිකය ස්ථාවර වේවි..’- දරුණු ආර්ථික කුණාටුව මැද පලපුරුදු කපිතන් කියයි..

May 25, 2022 at 12:02 am
‘වසරකින් ශ‍්‍රී ලංකා ආර්ථිකය ස්ථාවර වේවි..’- දරුණු ආර්ථික කුණාටුව මැද පලපුරුදු කපිතන් කියයි..

දැනට සැලසුම් කර ඇති පරිදි වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කළහොත් තවත් වසරකින් ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය යථාවක් කළ හැකි වනු