චම්පිකගේ සුදු රෙදි බිම.. හිටපු බිරිද අත් අකුරින් ලියූ ලිපියක් ආණ්ඩුවේ ප‍්‍රබලයෙක් අතේ..

May 5, 2020 at 10:00 am
චම්පිකගේ සුදු රෙදි බිම.. හිටපු බිරිද අත් අකුරින් ලියූ ලිපියක් ආණ්ඩුවේ ප‍්‍රබලයෙක් අතේ..

හිටපු ඇමැති පාඨලී චම්පික රණවක මහතා නිසා මුහුණ දෙන්නට සිදු වූ අත්දැකීම් ගැන අත්අකුරින් ලියූ ලේඛනයක්